Skip to main content
  • Μεγιστοποιώντας την επιτυχία της επιχείρησης σας μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα: H υπηρεσία N-Power
    Μεγιστοποιώντας την επιτυχία της επιχείρησης σας μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα:
    H υπηρεσία N-Power

    Η εργασιακή δέσμευση (employee engagement) είναι ο πυρήνας κάθε επιτυχημένου οργανισμού.

Τι είναι εργασιακή δέσμευση

Με τον όρο “εργασιακή δέσμευση” εννοούμε τον βαθμό στον οποίο ένας εργαζόμενος δεσμεύεται να βοηθήσει τον οργανισμό του να επιτύχει τους στόχους του.

Οι εργαζόμενοι που έχουν θετική συναισθηματική σχέση με τον εκάστοτε οργανισμό τους, αλλά και την ίδια την εργασία τους, είναι πιο πρόθυμοι να πάνε πέρα από τα απολύτως απαραίτητα και τείνουν να έχουν μια υψηλής ποιότητας απόδοση που οδηγεί σε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και καλύτερα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Για αυτόν τον λόγο, μια από τις βασικές προκλήσεις για τους ηγέτες των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο είναι η διατήρηση υψηλού ποσοστού εργασιακής δέσμευσης.

Διεθνής εμπειρία και στατιστικές

Παρότι η εργασιακή δέσμευση παρουσιάζει αυξητική τάση, οι μισοί περίπου εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο έχουν χαμηλή δέσμευση στην δουλειά τους. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία της “σιωπηρής παραίτησης” – μια κατάσταση που συμβαίνει όταν κάποιος/α αποδεσμεύεται ψυχολογικά από την εργασία. Η χαμηλή δέσμευση κοστίζει στις επιχειρήσεις και στην παγκόσμια οικονομία 8,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ή 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ (Πηγή: Qualtrics).

Τα οφέλη της δέσμευσης των εργαζομένων είναι σαφή. Έρευνες διαπίστωσαν ότι οι επιχειρηματικές μονάδες με υψηλό δείκτη εργασιακής δέσμευσης (70%+) παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις μονάδες με χαμηλό δείκτη δέσμευσης (κάτω του 40%):

2,5x

ταχύτερη αύξηση εσόδων

26%

σε κερδοφορία

40%

σε παραγωγικότητα

37%

σε ικανοποίηση πελατών (loyalty)

40%

σε κινητικότητα εργαζομένων

81%

σε απουσίες

64%

σε ατυχήματα

41%

σε ελαττώματα (ποιότητα)
Πηγή: Zavvy AI

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η πανελλαδική έρευνα “New Workforce Era” που διεξήγε τον Οκτ. 2023 ο ερευνητικός βραχίονας της N-Power (Three Sixty One Research), καταδεικνύει ότι μόλις 1 στους 4 εργαζόμενους είναι ευχαριστημένος με την δουλειά του. Η πλειοψηφία των εργαζομένων αισθάνονται αποδεσμευμένοι από την εργασία τους και πιθανά θα αναζητήσουν αλλαγή εργοδότη στο επόμενο 12μηνο.

H εικόνα στην Ελλάδα προοιωνίζει ένα εκρηκτικό μίγμα χαμηλής εργασιακής δέσμευσης και υψηλού ποσοστού οικειοθελούς αποχώρησης – μια αρνητική συγκυρία που δυσκολεύει την βελτίωση του επιχειρηματικού αποτελέσματος και απειλεί την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

H μέτρηση και ενίσχυση του βαθμού δέσμευσης των εργαζομένων σας είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Η λύση N-Power

Η λύση N-Power μετρά την εργασιακή δέσμευση στον οργανισμό σας και βοηθά στον εντοπισμό περιοχών βελτίωσης της οργάνωσης, με σκοπό την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων και την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

Το πως αισθάνονται οι υπάλληλοι σας για οτιδήποτε έχει σχέση με την δουλειά τους, δεν είναι κάτι αφηρημένο, μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί και να μετρηθεί μέσα από μια σωστά σχεδιασμένη έρευνα στους εργαζομένους σας.

«Εάν δεν μπορείς να το μετρήσεις
δεν μπορείς να το διορθώσεις»

Βασικό πλεονέκτημα της λύσης N-Power είναι η αποτύπωση του επιπέδου δέσμευσης των εργαζομένων σε ένα Δείκτη που δίνει την δυνατότητα στην Διοίκηση να εστιάσει εύκολα στο τι συμβαίνει ανά τμήμα ή επιχειρηματική μονάδα. Ο δείκτης αυτός καθρεφτίζει την ικανοποίηση από την εργασία, τα κίνητρα, την παραγωγικότητα και την διακράτηση εργαζομένων.

Η λύση N-Power λειτουργεί σαν ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο που εντοπίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό εργασιακής δέσμευσης στον οργανισμό σας. Καλύπτουμε ένα ευρύ πεδίο περιοχών διερεύνησης, όπως η ευθυγράμμιση των εργαζομένων με τις αξίες του οργανισμού σας, η καθοδήγηση και αναγνώριση που λαμβάνουν από τους προϊσταμένους τους, η ομαδικότητα της εργασίας και η συνεργασία με άλλα τμήματα, η κατανόηση στόχων και η αίσθηση του «ανήκειν», ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής (burnout).

Η διάγνωση φωτίζει θέματα όπως η επάρκεια της εκπαίδευσης, η αποτελεσματικότητα των προϊσταμένων, η οργάνωση της ροής εργασιών, και οδηγεί σε στοχευμένες δράσεις για την οργανωσιακή ανάπτυξη.

Από μόνο του το γεγονός της διενέργειας της έρευνας επικοινωνεί στο προσωπικό ότι η γνώμη του μετράει στην Διοίκηση. Όμως ο καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα, είναι η ανταπόκριση της Διοίκησης στην γνώμη των εργαζομένων μέσα από την υιοθέτηση ενός πλάνου δράσεων για την ενίσχυση της εργασιακής δέσμευσης.

Αξιοπιστία N-Power

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, αξιοποιούμε την μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει η Praxima Consulting στην εφαρμογή αντίστοιχων λύσεων από θέσεις ευθύνης σε μεγάλους οργανισμούς και εφαρμόζουμε τις κατάλληλες πρακτικές για την αξιολόγηση δεικτών/benchmarks και λοιπών ερευνητικών ευρημάτων.

Αντίστοιχα, αξιοποιούμε την εξειδικευμένη ερευνητική επιστημονική γνώση της Three Sixty One Research, του ερευνητικού βραχίονα της ομάδας N-Power, γύρω από την επιλογή και μέτρηση των κατάλληλων people metrics.

Μεθοδολογία N-Power

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, η ομάδα μας διασφαλίζει την εξατομίκευση της λύσης N-Power με βάση τις ανάγκες του δικού σας οργανισμού και αξιοποιεί την ευελιξία των εργαλείων μας. Πιο συγκεκριμένα:
Στάδιο 1
Καθορισμός στόχων και ευθυγράμμιση
Στάδιο 2
Έρευνα Δέσμευσης εργαζομένων και προτάσεις δράσης
Στάδιο 3
Πλάνο δράσεων με συμμετοχή των προϊσταμένων
Στάδιο 4
Παρουσίαση ευρημάτων και Πλάνου δράσεων
Στάδιο 5
Σύνδεση έρευνας Εργαζομένων με έρευνες Πελατών

Ομάδα N-Power

Ανδρέας Ασλανίδης

Antonis Perakis

Managing Director
Antonis has more than 20 years of experience in Market Research, holding managerial positions in multinational and local agencies in Greece. In 2013, he launched 361° Research Solutions, with a vision to challenge conventional thinking in research and offer a 361° view. Antonis holds a BA in Marketing.
Ανδρέας Ασλανίδης

Katia Angelidou

Head of Insights and Brand Strategy
Katia has 9 years of experience in social and commercial research with a special focus on the healthcare, retail and FMCG sectors. Katia holds a BA in Marketing Management and an MA in Consumer Research. She has a genuine passion for developing successful brand strategies, through deep human understanding & innovative methodologies.
Ανδρέας Ασλανίδης

Maria Koukousi

Head of Operations & Statistical Analysis
Maria has 14 years of experience in Market Research. She holds a BA and an MA in Statistics. She has worked in various agencies in Greece, in Data Production, Field and Statistical Analysis Departments. Maria is responsible for the qualitative and timely execution of projects, undertaking advanced statistical analyses, like Conjoint, TURFF & Cluster Analysis.
Ανδρέας Ασλανίδης

Ανδρέας Ασλανίδης

Managing Partner Praxima Consulting

Ο Ανδρέας με εμπειρία 35+ ετών, έχει διατελέσει διοικητικό στέλεχος και μέλος Δ.Σ. επικεφαλής εμπορικών διευθύνσεων σε εταιρίες όπως η Unilever και Κρι Κρι. Κάτοχος MBA και με εκτεταμένη πολυετή εμπειρία στην διοίκηση ομάδων για μεγιστοποίηση αποτελέσματος, με αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και την διασφάλιση υψηλών επιπέδων δέσμευσης ομάδων πωλήσεων. Εχει υλοποιήσει συγχωνεύσεις και μετεξέλιξη μεγάλων οργανώσεων πωλήσεων. Από το 2018 έχει ολοκληρώσει έναν μεγάλο αριθμό projects σαν Business Consultant με την Praxima.

Κωνσταντίνος Αλούκος

Κωνσταντίνος Αλούκος

Managing Partner Praxima Consulting
Ο Κώστας έχει εμπειρία 35+ ετών σαν διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος σε εταιρίες όπως Nielsen IQ, Warner Lambert, General Mills, Lavdas Confectionery, Πλακεντία Όμιλος Κτηνιατρικών Κλινικών. Κάτοχος MBA, με πολυετή εμπειρία διοίκησης ομάδων σαν Country Manager General Mills Hellas. Με εξειδίκευση σε στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας για ενίσχυση κερδοφορίας μέσα από ενδυνάμωση της σχέσης μαρκών και οργανισμών με τους καταναλωτές /πελάτες.

Υπηρεσία N-Power

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε πως λύση N-Power μπορεί να βοηθήσει να οδηγήσετε τον οργανισμό σας στο επόμενο επίπεδο ανάπτυξης.